W e l c o m e  t o    AffaiR.Buu.aC.Th  

   หน้าหลัก | งานกิจกรรมนิสิต | ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา | ทุนส่งเสริมการศึกษา | ระบบหอพักนิสิต | การทหาร/นศท. | งานวินัยและพัฒนานิสิต

 
รายชื่อผ่อนผันทหาร | รายชื่อผ่อนผันเรียกพล รายชื่อผู้หมดสิทธิผ่อนผันทหาร | รายชื่อผู้หมดสิทธิผ่อนผันการเรียกพล

 

  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
  
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
   โทร 038-102222ต่อ 2530
  ติดต่อเรา : webmaster© Copyright 2005 All rights reserved