ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 13 พ.ย. 2560 - วันที่ 23 พ.ย. 2560
การเข้าพักในหอพัก ๑๔ หอพัก ๑๕ และการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 8 พ.ย. 2560 - วันที่ 15 ธ.ค. 2560
ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  วันที่ 6 พ.ย. 2560 - วันที่ 30 พ.ย. 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อต่างประเทศประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  วันที่ 6 พ.ย. 2560 - วันที่ 30 พ.ย. 2560
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตที่สิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง (27ต.ค.2559-27ต.ค.2560)  วันที่ 31 ต.ค. 2560 - วันที่ 30 พ.ย. 2560
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 25 ต.ค. 2560 - วันที่ 31 ธ.ค. 2560
ประกาศและขั้นตอนการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (๑-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๖๐)  วันที่ 22 ต.ค. 2560 - วันที่ 31 ธ.ค. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 29 ส.ค. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2561


ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๐  วันที่ 15 พ.ย. 2560 - วันที่ 15 พ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐  วันที่ 16 ต.ค. 2560 - วันที่ 16 ต.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  วันที่ 19 ก.ย. 2560 - วันที่ 19 ก.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  วันที่ 15 ส.ค. 2560 - วันที่ 15 ส.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  วันที่ 18 ก.ค. 2560 - วันที่ 18 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  วันที่ 20 มิ.ย. 2560 - วันที่ 20 มิ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  วันที่ 18 เม.ย. 2560 - วันที่ 18 เม.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  วันที่ 15 มี.ค. 2560 - วันที่ 15 มี.ค. 2561

คลิปกิจกรรม