ทะเบียนราษฎร์ » บุคลากร

   ทะเบียนราษฎร์
 
นางสุชาดา อาศัยสุข
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต
อีเมล์  suchadan@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๑
   
   
นางสาวสุดาพิม สาระกุล
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
อีเมล์  sudapim@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑