ทุนส่งเสริมการศึกษา » บุคลากร

   ทุนส่งเสริมการศึกษา
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต
อีเมล์  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
   
นายไพบูลย์ บุญล้อม นางสาวมณฑา อนุรัตน์ศร
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
อีเมล์  Paiboon@buu.ac.th อีเมล์  monta@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๒ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๒
       
   
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  
อีเมล์  supakkan@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๖