นศท./การทหาร » บุคลากร

   นศท./การทหาร
 
นางสุชาดา อาศัยสุข
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต
อีเมล์  suchadan@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๑
   
   
นายภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  
อีเมล์  seensangworn@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑