หอพักนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560      วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 11:52